Usunięcie ratingów Banku Millennium z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym i potwierdzenie ratingu długoterminowego „BBB-” ze wskazaniem negatywnym przez agencję Fitch

10.09.2021 o godz. 16:30

Raport bieżący nr 29/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") zawiadamia, iż w dniu 10 września 2021 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Fitch”) potwierdziła rating długoterminowy Banku („IDR”) na poziomie "BBB-" z perspektywą negatywną oraz Viability Rating („VR”) na poziomie "bbb-". Fitch usunął oba powyższe ratingi oraz ratingi narodowe z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym („Rating Watch Negative”) na której zgodnie z raportem bieżącym Banku 8/2021 zostały umieszczone w dniu 16 marca 2021 roku.

Usunięcie ratingów Banku z listy obserwacyjnej odzwierciedla zmniejszenie się negatywnych ryzyk dotyczących tych ratingów w krótkim terminie. Wynika to, zdaniem Fitch, ze znacznego opóźnienia orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie kredytów walutowych, które potencjalnie może mieć negatywne skutki dla banków posiadających takie portfele kredytowe. Jednocześnie, silniejsze niż oczekiwano ożywienie gospodarcze oraz słabszy od wcześniejszych przewidywań wpływ pandemii na jakość aktywów Banku wspierają zyskowność Banku. Czynniki te, zdaniem Fitch, nieco zwiększają zdolność Banku do absorpcji dodatkowych rezerw na walutowe kredyty hipoteczne.

Jednakże niepewność co do liczby kolejnych spraw sądowych i opóźnione orzeczenie Sądu Najwyższego oznacza, że nadal istnieje znaczne ryzyko pogorszenia sytuacji w perspektywie roku do dwóch lat i jest podstawą decyzji o utrzymaniu negatywnej perspektywy ratingów Banku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR