Uzupełnienie pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Millennium Domu Maklerskiego S.A., w ramach którego Bank Millennium S.A. jest spółką przejmującą

10.08.2021 o godz. 18:06

Raport bieżący nr 26/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 10 maja 2021 r., Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 539 § 1 i 2 oraz art. 540 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w zw. z art. 4021 KSH, w uzupełnieniu pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Millennium Domu Maklerskiego S.A. („Spółka Dzielona” lub „MDM”), („Podział MDM”), niniejszym zawiadamia akcjonariuszy o możliwości zapoznania się z opinią biegłego z badania planu podziału MDM podpisanego w dniu 10 maja 2021 r. („Plan Podziału”) w zakresie jego rzetelności i poprawności. Opinia biegłego z badania Planu Podziału jest dostępna na stronie internetowej Banku, pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDMlink otwiera się w nowym oknie.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 10 maja 2021 r., Zarząd Banku przekazuje ponownie poniższe informacje, zawiadamiając tym samym o Podziale MDM.

Podział MDM zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj.: poprzez:

  • a) przeniesienie na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa MDM, związanej ze świadczeniem usług maklerskich („Działalność Maklerska”); oraz
  • b) pozostawienie w MDM części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa MDM, związanej z pozostałą działalnością („Działalność Nieregulowana”).

W związku z przeniesieniem na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej, nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Banku.

Plan Podziału MDM („Plan Podziału MDM”) został ogłoszony w trybie art. 535 § 3 KSH poprzez umieszczenie na stronie internetowej Banku (pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDMlink otwiera się w nowym oknie).

Na podstawie art. 540 § 31 KSH Bank informuje, że do dnia zakończenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy Banku, którego porządek obrad przewidywać będzie podjęcie uchwały w sprawie Podziału MDM, akcjonariusze mogą zapoznać się z poniższymi informacjami za pośrednictwem strony internetowej Banku, tj. akcjonariuszom udostępnia się:

  1. Plan Podziału MDM (zawierający także informacje i dokumenty, o których mowa w art. 534 § 2 KSH, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH w odniesieniu do Banku, względem którego nie jest wymagane sporządzania takiego oświadczenia), dostępny na stronie: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDMlink otwiera się w nowym oknie;
  2. sprawozdania finansowe Banku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz ze sprawozdaniami z badania, dostępne na stronie: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDMlink otwiera się w nowym oknie;
  3. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności MDM za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz ze sprawozdaniami z badania, dostępne na stronie: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDMlink otwiera się w nowym oknie;
  4. sprawozdania Zarządów Banku oraz MDM z dnia 10 maja 2021 r., sporządzone dla celów Podziału MDM, dostępne na stronie: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDMlink otwiera się w nowym oknie;
  5. opinię biegłego z badania Planu Podziału MDM w zakresie poprawności i rzetelności, dostępną na stronie: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDMlink otwiera się w nowym oknie

Podstawa prawna:
Art. 539 § 1 i 2 oraz art. 540 w związku z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) i art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.).