Pismo nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej w drugim półroczu 2021 r. oraz wynikach narzutów stress testów

02.07.2021 o godz. 17:15

Raport bieżący nr 23/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż Bank otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych w II półroczu 2021 roku. Założenia te są tożsame ze stanowiskiem KNF opublikowanym w dniu 24 czerwca 2021 roku.

Ponadto w przesłanym piśmie KNF poinformowała, iż

  • poziom wrażliwości Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny (parametr ST1) mierzony przy pomocy wyników stress testów nadzorczych, ujmowany jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym („TCR”) w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy (2021), z uwzględnieniem korekt nadzorczych wynosi 0,08 p.p.,
  • poziom wrażliwości Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny (parametr ST2), mierzony przy pomocy wyników stress testów nadzorczych, ujmowany jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym TCR w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy (2021), z uwzględnieniem korekt nadzorczych, z zastrzeżeniem, że nie uwzględnia się zakładanych przez Bank emisji kapitału T1 oraz T2 w scenariuszu szokowym wynosi 0,08 p.p.

Wysokość ww. narzutu, określona przez KNF w grudniu 2019 r., wynosiła 3,01 pp.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne