Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1 kwartał 2021 r. oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za 1 półrocze 2021 r.

01.04.2021 o godz. 16:49

Raport bieżący nr 13/2021

W nawiązaniu do raportu nr 32/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r., Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że:

  1. Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2021 r., którego data przekazania została uprzednio ustalona na dzień 4 maja 2021 r., zostanie opublikowany w dniu 11 maja 2021 r.
  2. Skonsolidowany raport półroczny za 1 półrocze 2021 r., którego data przekazania została uprzednio ustalona na dzień 27 lipca 2021 r., zostanie opublikowany w dniu 26 lipca 2021 r.

Podstawa prawna:
§ 79 oraz § 80 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).