Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego zalecająca przestrzeganie, na poziomie skonsolidowanym, dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych (bufor na ryzyko zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych)

04.01.2021 o godz. 15:51

Raport bieżący nr 1/2021

Zarząd Banku Millennium S.A. (“Bank”) informuje, że otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wydaną na podstawie art. 138 ust. 1 pkt 2a ustawy Prawo bankowe, zalecającą Bankowi przestrzeganie, na poziomie skonsolidowanym, dodatkowego wymogu kapitałowego w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („rozporządzenie CRR”), poprzez utrzymywanie funduszy własnych w wysokości 3,35 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego określonego w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia CRR, na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada 2,52 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I określonego w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia CRR) i co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada 1,88 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I określonego w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia CRR). Nowy poziom w.w. wymogu kapitałowego jest niższy o 1,52 p.p., w porównaniu z poziomem w/w wymogu kapitałowego, o którym Bank informował w Raporcie bieżącym Nr 30/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

O decyzji KNF dotyczącej utrzymywania przez Bank dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie jednostkowym, Bank informował w Raporcie bieżącym Nr 31/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.

W rezultacie powyższej decyzji zalecającej przestrzeganie, na poziomie skonsolidowanym, dodatkowego wymogu kapitałowego, w oparciu o obecnie dostępne informacje i rozumienie Banku, Bank powinien utrzymywać minimalne wskaźniki kapitałowe prezentowane w załączniku do raportu.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne


Załącznik do Raportu bieżącego nr 1/2021link otwiera się w nowym oknie