Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie identyfikacji Banku Millennium jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

06.11.2020 o godz. 17:21

Raport bieżący nr 30/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 6 listopada 2020 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 29 października 2020 r., stwierdzającą, iż KNF identyfikuje Bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym, nakładając na Bank bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz zobowiązując Bank do utrzymywania bufora, na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, na najwyższym krajowym szczeblu konsolidacji ostrożnościowej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („Rozporządzenie CRR”).

Decyzja ta została wydana na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, po zasięgnięciu przez KNF opinii Komitetu Stabilności Finansowej. Wartość nałożonego bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym wynosi 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej na dzień 31 grudnia 2019 r., zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia CRR.

Poprzedni bufor wynosił 0,00% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia CRR.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne