Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 3 lipca 2020 r.

03.07.2020 o godz. 17:57

Raport bieżący nr 20/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła w załączeniu treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 3 lipca 2020 r.

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 3.07.2020 r.

Podstawa prawna:
par. 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).