Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku Millennium S.A.

01.07.2020 o godz. 18:00

Raport bieżący nr 18/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje o powzięciu wiadomości, iż w dniu 26 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu zmiany Statutu Banku, uchwalonej stosownie do § 1 pkt 1/ uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 20 marca 2020 r. (treść ww. uchwały Bank opublikował raportem bieżącym nr 11/2020 z dnia 20 marca 2020 r.).

Zarejestrowana zmiana polega na dodaniu w § 21 ustępu 5 o brzmieniu: „5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniu albo w trybie pisemnym (obiegowym). Zarząd może podejmować decyzje przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”.

Podstawa prawna:
Par. 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.