Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 3 lipca 2020 r.

05.06.2020 o godz. 19:20

Raport bieżący nr 16/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 3 lipca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 9:00 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Informacja o sposobie głosowania.
  3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1).
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji (uchwała nr 2).
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium S.A.(uchwała nr 3).
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku przekazuje w załączeniu.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, Zarząd Banku przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.Załączniki: