Zatwierdzenie czwartego programu emisji obligacji Banku Millennium S.A.

08.05.2020 o godz. 17:20

Raport bieżący nr 14/2020

Bank Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 8 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła czwarty program emisji obligacji Banku („Program”), o wartości nominalnej nie wyższej niż 4 mld PLN.

Obligacje będą emitowane w wielu seriach, przez okres 5 lat, na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Maksymalny okres zapadalności obligacji nie będzie dłuższy niż 15 lat.

Obligacje mogą być emitowane jako obligacje zwykłe, obligacje podporządkowane lub obligacje, z których zobowiązania mogą być zaliczane do utrzymywanego minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL). Obligacje będą denominowane w PLN lub w innych walutach i nie będą zabezpieczone.

Wraz z ustanowieniem Programu została zakończona możliwość emitowania obligacji, w ramach dotychczasowego trzeciego programu emisji obligacji o wartości nominalnej nie wyższej niż 3 mld PLN (przewidziana uprzednio do 31 lipca 2020 r.), o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 26/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. oraz nr 13/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. Zadłużenie Banku z tytułu obligacji wynosi 1,78 mld PLN wg wartości nominalnej (w tym 1,53 mld PLN wyemitowanych w ramach ww. trzeciego programu).

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR