Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 20 marca 2020 r.

20.03.2020 o godz. 16:37

Raport bieżący nr 11/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła w załączeniu treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 20 marca 2020 r.

Załącznik:
Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 20.03.2020 r.

Podstawa prawna:
par. 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).