Harmonogram przekazywania raportów okresowych przez Bank Millennium S.A. w 2020 roku

09.01.2020 o godz. 11:56

Raport bieżący Nr 1/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku 2020:

  1. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2019 r. - 14.02.2020 r.
  2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 11.05.2020 r.
  3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. - 23.07.2020 r.
  4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. - 27.10.2020 r.

Dodatkowo Bank informuje, że wstępne wyniki skonsolidowane za 2019 rok zostaną przekazane w dniu 3 lutego 2020 r. w formie raportu bieżącego.

Ponadto Bank informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczał odpowiednio kwartalne skrócone jednostkowe informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

 

PODSTAWA PRAWNA:


Par. 79 i 80 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.