Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku.

05.02.2019 o godz. 14:00

Raport bieżący nr 6/2019

W nawiązaniu do raportu nr 25/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r., Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że:

  1. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2018 r., którego data przekazania została uprzednio ustalona na 22 lutego 2019 r. zostanie opublikowany w dniu 25 lutego 2019 r.
  2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r., którego data przekazania została uprzednio ustalona na 26 lipca 2019 r. zostanie opublikowany w dniu 29 lipca 2019 r.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).