Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na zmiany w statucie Banku Millennium S.A. związane z połączeniem z Euro Bank S.A.

11.09.2019 o godz. 16:30

Raport bieżący nr 24/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank Millennium”) informuje, że otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu zezwolenia na zmiany statutu Banku Millennium związane z połączeniem Banku Millennium z Euro Bank S.A. ("Euro Bank", razem "Banki"). Brzmienie zmienianych postanowień statutu zostało określone uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium z dnia 27 sierpnia 2019 r. "w sprawie połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A. oraz zmian Statutu Banku Millennium S.A." Treść uchwały została załączona do raportu bieżącego Banku Millennium nr 22/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. („Uchwała Połączeniowa”).

Wskutek uzyskania ww. zezwolenia Komisji spełniony został drugi (i zarazem ostatni) z warunków określonych w Uchwale Połączeniowej, od których uzależnione pozostawało przeprowadzenie połączenia Banków (pierwszym z nich było uzyskanie zezwolenia Komisji na połączenie Banków, na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego, o którego wydaniu Bank Millennium informował w raporcie bieżącym nr 23/2019 z 10 września 2019 r.).

Uzyskanie wskazanych wyżej zezwoleń oznacza, że zakończył się kolejny etap procesu zmierzającego do integracji Euro Banku z Bankiem Millennium.

Prawne połączenie Banków nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru sądowego. Od tego momentu, mimo funkcjonowania pod dwiema markami, połączony bank działający pod firmą Bank Millennium S.A. stanowić będzie jeden podmiot prawny. Następnym krokiem będzie przeprowadzenie fuzji operacyjnej.PODSTAWA PRAWNA:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne