Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 27 sierpnia 2019 r.

27.08.2019 o godz. 19:07

Raport bieżący nr 22/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła w załączeniu treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 27 sierpnia 2019 r. oraz Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 w sprawie połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A oraz zmian Statutu Banku Millennium S.A.

Stosowna Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euro Bank S.A. zatwierdzająca plan połączenia została podjęta także w dniu 27 sierpnia 2019 roku.

PODSTAWA PRAWNA:
par. 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).