Raporty bieżące


11.09.2023 - godz. 21:01

Raport bieżący nr 27/2023

Zakończenie subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że 11 września 2023 r. zakończył subskrypcję 4-letnich obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (ang. Senior Non-Preferred Notes) o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR, przekraczającej 10% kapitałów własnych Grupy Banku Millennium.


Emisja obligacji realizowana jest w ramach programu EMTN na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 25 sierpnia 2023 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier.


W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 11 września 2023 r.,

2) data zakończenia subskrypcji: 11 września 2023 r.,

3) data przydziału papierów wartościowych: 11 września 2023 r.,

4) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 4.000 sztuk,

5) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 41,84%, emisja nie była podzielona na transze,

6) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 6.877 sztuk,

7) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.000 sztuk,

8) cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej,

9) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 97 podmioty, emisja nie była podzielona na transze,

10) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 94 podmioty, emisja nie była podzielona na transze,

11) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy,

12) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 400.000.000 EUR (słownie: czterysta milionów euro), co według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 11 września 2023 r. stanowi równowartość 1.848.360.000 PLN,

13) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,

14) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,

15) sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.


Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 MAR