Raporty bieżące


25.09.2023 - godz. 18:05

Raport bieżący nr 30/2023

Zakończenie subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR emitowanych w ramach Programu EMTN.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że 20 września 2023 r. zakończył subskrypcję 4-letnich obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (ang. Senior Non-Preferred Notes) o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR.

Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 25 sierpnia 2023 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier. Obligacje zostaną zasymilowane i będą tworzyć jedną serię z obligacjami serii 1 wyemitowanymi przez Bank w ramach Programu EMTN w dniu 18 września 2023 r.

W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. data rozpoczęcia subskrypcji: 20 września 2023 r.,
 2. data zakończenia subskrypcji: 20 września 2023 r.,
 3. data przydziału papierów wartościowych: 20 września 2023 r.,
 4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1.000 sztuk,
 5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 0%, emisja nie była podzielona na transze,
 6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.000 sztuk,
 7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.000 sztuk,
 8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,675% wartości nominalnej,
 9. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 1, emisja nie była podzielona na transze,
 10. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 1, emisja nie była podzielona na transze.
 11. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy,
 12. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej powiększony o kwotę narosłych odsetek: 99.917.827,87 EUR (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia siedem euro, 87/100), co według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 20 września 2023 r. stanowi równowartość 464.907.661,30 PLN,
 13. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,
 14. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,
 15. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Podstawa prawna:
§ 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.