Raporty bieżące


27.03.2024 - godz. 17:37

Raport bieżący nr 7/2024

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 27 marca 2024 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku (ZWZ) w dniu 27 marca 2024 r., wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji, oraz wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

1) akcjonariusz Banco Comercial Portugues:
liczba głosów: 607 771 505
procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 63,55
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 50,10

2) akcjonariusz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny:
liczba głosów: 107 970 000
procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 11,29
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 8,90

3) akcjonariusz Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny: liczba głosów: 105 043 837
procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 10,98
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 8,66

4) akcjonariusz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień":
liczba głosów: 65 492 207
procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 6,85
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,40

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.