Raporty bieżące


27.03.2024 - godz. 17:47

Raport bieżący nr 8/2024

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 27 marca 2024 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła, w załączeniu do niniejszego raportu, treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 27 marca 2024 r. („WZA”), wraz z załącznikami.

Do protokołu WZA został zgłoszony sprzeciw dotyczący uchwały o numerze 5.

Załączniki do raportu:

1/ uchwały podjęte przez WZA

2/ załącznik do uchwały nr 27 WZA

3/ załącznik do uchwały nr 29 WZA

PODSTAWA PRAWNA: § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.