Raporty bieżące


03.07.2024 - godz. 17:05

Raport bieżący nr 22/2024

Szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w II kwartale 2024 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank, utworzonych w II kwartale 2024 r. wynosi 518 milionów złotych. Dodatkowo, wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów walutowych udzielonych przez były Euro Bank S.A. przewidywana do utworzenia (ale bez wpływu na wynik finansowy), szacowana jest na 57 milionów złotych.

Zakładając wyżej wspomniane szacunki wartości rezerw i brak innych nieprzewidzianych wydarzeń oraz biorąc pod uwagę kontynuację pozytywnych wyników z podstawowej działalności biznesowej, Zarząd Banku spodziewa się dodatniego wyniku netto Banku za II kwartał 2024 r.

Ostateczna wartość rezerw na ryzyko prawne w II kwartale 2024 r. oraz wyniki finansowe zostaną podane do publicznej wiadomości w sprawozdaniu finansowym za I połowę 2024 r., którego publikacja planowana jest na dzień 26 lipca 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR