Raporty bieżące


08.04.2024 - godz. 17:20

Raport bieżący nr 11/2024

Szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w I kwartale 2024 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank, utworzonych w I kwartale 2024 r. wynosi 507 milionów złotych. Dodatkowo, wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów walutowych udzielonych przez były Euro Bank S.A. przewidywana do utworzenia (ale bez wpływu na wynik finansowy), szacowana jest na 41 miliony złotych.

Zakładając wyżej wspomniane szacunki wartości rezerw i brak innych nieprzewidzianych wydarzeń oraz biorąc pod uwagę kontynuację pozytywnych wyników z podstawowej działalności biznesowej, Zarząd Banku spodziewa się dodatniego wyniku netto Banku za I kwartał 2024 r.

Ostateczna wartość rezerw na ryzyko prawne w I kwartale 2024 r. oraz wyniki finansowe zostaną podane do publicznej wiadomości w sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2024 r., którego publikacja planowana jest na dzień 10 maja 2024 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR