Raporty bieżące


03.11.2023 - godz. 22:10

Raport bieżący nr 34/2023

Pierwsze notowanie obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych po asymilacji

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2023 z dnia 27 września 2023 r., informuje, że w dniu 3 listopada 2023 r. obligacje nieuprzywilejowane senioralne o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR, wyemitowane przez Bank w dniu 27 września 2023 r., zostały zasymilowane z 4-letnimi obligacjami nieuprzywilejowanymi senioralnymi o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR, wyemitowanymi przez Bank w dniu 18 września 2023 r. i tworzą jedną serię o łącznej wartości nominalnej 500 milionów EUR i kodzie ISIN: XS2684974046.

Data pierwszego notowania obligacji na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) po asymilacji to: 3 listopada 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.