Raporty bieżące


27.07.2023 - godz. 16:20

Raport bieżący nr 24/2023

Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.

W wykonaniu Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd [obecnie Komisja Nadzoru Finansowego] z dnia 3 stycznia 2001 r., zmienionej decyzjami z dnia 22 maja 2001 r. oraz 13 stycznia 2004 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym 87.594 akcji zwykłych na okaziciela Banku Millennium S.A. [Bank], zobowiązującej Bank do podawania dwa razy w roku, tj. do 31 stycznia i 31 lipca, do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w formie raportów bieżących, warunków transakcji wymiany akcji dawnego BIG BANK S.A. [wcześniej: Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.] na akcje Banku [wcześniej: BIG Bank GDAŃSKI S.A.], związanej z połączeniem się obu banków w dniu 5 stycznia 2001 r., w półroczu poprzedzającym ogłoszenie, Zarząd Banku informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., poza rynkiem regulowanym na akcjonariuszy dawnego BIG BANK S.A. nie przeniesiono żadnych akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za akcje dawnego BIG BANK S.A.

Łącznie, w okresie od 3 stycznia 2001 r. do 30 czerwca 2023 r., na 141 akcjonariuszy dawnego BIG BANK S.A. przeniesiono własność 58.238 akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za 29.119 akcji dawnego BIG BANK S.A., o wartości 366.899,40 złotych, wyliczonej z uwzględnieniem ceny ich nabycia przez Bank, wynoszącej 6,30 złotych za akcję.

PODSTAWA PRAWNA:
Decyzja KPWiG nr DSPN/416/29/03 z dnia 13 stycznia 2004 r.