Raporty bieżące


18.09.2023 - godz. 17:38

Raport bieżący nr 28/2023

Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Zarząd Banku Millennium S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2023 z dnia 11 września 2023 r., informuje, że 18 września 2023 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN 4-letnie obligacje nieuprzywilejowane senioralne serii 1, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 400 milionów EUR („obligacje”).

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 18 września 2023 r.

Agencja ratingowa Moody’s przyznała obligacjom rating Ba2 a Fitch Ratings przyznała obligacjom rating na poziomie BB.

Podstawa prawna: § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.