Raporty bieżące


27.09.2023 - godz. 15:55

Raport bieżący nr 31/2023

Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Zarząd Banku Millennium S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2023 z dnia 25 września 2023 r., informuje, że 27 września 2023 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN 4-letnie obligacje nieuprzywilejowane senioralne serii 1, transzy 2, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100 milionów EUR („obligacje”).

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 27 września 2023 r. Liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 1.000 sztuk. Po asymilacji obligacje będą tworzyć jedną serię z obligacjami serii 1 wyemitowanymi przez Bank w dniu 18 września 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.