Raporty bieżące


29.05.2024 - godz. 18:19

Raport bieżący nr 18/2024

Dokonanie przez Sąd rejestracji zmian Statutu Banku Millennium S.A. uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Banku dnia 27 marca 2024 r. uchwałą nr 32

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 29 maja 2024 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmian Statutu Banku, uchwalonych uchwałą nr 32 („Uchwała”) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 27 marca 2024 r. Treść Uchwały Bank opublikował raportem bieżącym nr 8/2024 z dnia 27 marca 2024 r.

 

Podstawa prawna: Par. 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.