Raporty bieżące


16.10.2023 - godz. 11:40

Raport bieżący nr 33/2023

Decyzja BFG

W nawiązaniu do raportu bieżącego 19/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje iż otrzymał pismo od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) dotyczące uchwały Zarządu BFG („Uchwała”) o uchyleniu zakazu wypłaty przez Bank zysków powyżej maksymalnej kwoty podlegającej wypłacie związanej z minimalnym wymogiem w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (M-MDA).

Uchwała wskazuje w szczególności, iż w rezultacie spełnienia przez Bank śródokresowych wymogów MREL, ustały okoliczności będące podstawą wyżej wspomnianego zakazu.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne