Dbałość o środowisko

Działania prośrodowiskowe na rzecz zrównoważonego rozwoju

Działania prośrodowiskowe

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony środowiska naturalnego są wpisane w strategię biznesową Grupy Banku Millennium i zgodne z polityką klimatyczną podmiotu dominującego - banku Millennium bcp. Od 2010 roku Bank Millennium znajdował się w składzie Respect Index, obecnie w WIG-ESG, który obejmuje spółki odpowiedzialne społecznie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co potwierdza, że cele CSR są realizowane w codziennej działalności Grupy.

 

Od 2006 roku Grupa Banku Millennium corocznie publikuje raporty o wpływie swojej działalności na zrównoważony rozwój i środowisko naturalne. Mając na celu zmniejszenie emisji CO2e Grupa regularnie monitoruje swój wpływ na środowisko i wprowadza działania redukcyjne. Bank Millennium stosuje kryterium sektorowe w polityce kredytowej, stąd zaangażowanie Grupy Banku w finansowanie sektora wydobywczo-energetycznego jest marginalne. Ponadto na poziomie całej Grupy Millennium bcp finansowanie w sektorze energii odnawialnej jest znaczące.

 

Mając świadomość bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko, Grupa Banku Millennium określa trzy priorytety w swojej działalności służące zminimalizowaniu śladu ekologicznego:


Własne proekologiczne działania

Grupa Banku Millennium minimalizuje swój wpływ na środowisko poprzez racjonalną gospodarkę materiałami i odpadami, monitorowanie zużycia wody, energii i paliw, wprowadzanie prośrodowiskowych rozwiązań w działalności operacyjnej oraz zachęcanie pracowników, klientów i partnerów biznesowych do udziału w akcjach proekologicznych.


Proekologiczne produkty i odpowiedzialne finansowanie

Grupa Banku Millennium wspiera realizację celów proekologicznych oferując sprofilowane produkty we wszystkich liniach biznesowych.


Grupa Banku Millennium nie udziela finansowania dla nowych:

  • kopalni węgla,
  • inwestycji w energetykę opartą na źródłach węglowych, z wyłączeniem nowych inwestycji związanych z redukcją zanieczyszczeń.

Finansowanie w sektorze energetycznym jest możliwe tylko wtedy, gdy:

  • służy zaangażowaniu w niewęglowe źródła energii,
  • służy transformacji energetycznej na niewęglowe źródła energii.

Jednocześnie Grupa Banku Millennium od wielu lat wspiera finansowanie inwestycji proekologicznych i energooszczędnych, w tym:

  • związanych z zastępowaniem energetyki węglowej przez niskoemisyjne źródła energii oraz nowoczesną infrastrukturą energetyczną,
  • dotyczących odnawialnych źródeł energii,
  • zmniejszających emisję zanieczyszczeń oraz wspierających efektywność energetyczną, szczególnie w branżach energochłonnych i wysokoemisyjnych,
  • z zakresu pojazdów samochodowych o napędzie niskoemisyjnym.

Klienci Banku są zobowiązani do niewykorzystywania środków z kredytu w jakikolwiek sposób dotyczących działań wymienionych na Liście Wyłączeń Środowiskowych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

 

Są oni jednocześnie zobowiązani do uzyskiwania i posiadania wszystkich niezbędnych zezwoleń dotyczących ochrony środowiska w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, jak również prowadzenia działalności z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska i zgodnie ze wszystkimi stosownymi ustawami, normami i innymi wymogami regulacyjnymi na szczeblu krajowym i lokalnym w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa i zasadami współżycia społecznego.


Edukacja ekologiczna

Do pracowników, klientów i partnerów biznesowych kierowana jest komunikacja zwiększająca świadomość ekologiczną. W umowach z dostawcami produktów, tam gdzie ma to uzasadnienie, stosowane są klauzule środowiskowe.

 

Kierunek i wskaźniki dotyczące działań prośrodowiskowych są regularnie weryfikowane, mierzone i raportowane w corocznych sprawozdaniach dotyczących informacji niefinansowych Grupy Banku Millennium. Wierzymy, że działania prowadzone przez Grupę Banku Millennium przyczynią się do zachowania równowagi przyrodniczej i umożliwią obecnym i przyszłym pokoleniom życie w zrównoważonym otoczeniu.