Informacje prasowe


06.03.2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku

W dniu 6 marca 2003 roku odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium SA (dawny BIG Bank GDAŃSKI SA).

Akcjonariusze reprezentujący 641.674.170 akcji (75,6 % kapitału akcyjnego), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Banku Millennium i Grupy Banku Millennium oraz wysłuchaniu informacji z tym związanych przedstawionych przez Pana Bogusława Kotta, Prezesa Zarządu Banku, rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2002.
 
W minionym roku Bank zrealizował, zgodnie z założonymi planami, zadania przewidziane w programie restrukturyzacji. Najistotniejsze z punktu widzenia  dalszego rozwoju Banku było wdrożenie nowoczesnej platformy operacyjnej do obsługi Klientów indywidualnych i korporacyjnych umożliwiające obsługę wszystkich linii biznesowych w jednolitym systemie operacyjnym. Zmiany w zakresie organizacji i technologii obsługi Klientów umożliwiły szybszą reorganizację sieci sprzedaży opartą o ocenę efektywności działania oddziałów oraz wdrożenie zmodyfikowanych zasad zarządzania kadrami. Umożliwiło to w efekcie  zmniejszenie zatrudnienia w Banku o 23%.
 
Wraz z wdrożeniem jednolitego systemu operacyjnego Bank zmodyfikował i unowocześnił swoją ofertę produktową oferowaną przez poszczególne linie biznesowe: Millennium, Millennium Biznes, Millennium PRESTIGE oraz Bank Millennium Bankowość Przedsiębiorstw. Realizując proces restrukturyzacji Bank zmienił nazwę na Bank Millennium SA, wdrożył nową architekturę marek tworząc przestrzeń do prowadzenia bardziej efektywnych działań marketingowych wspierających rozwój oferty Banku. Skuteczna realizacja programu restrukturyzacji Banku przy jednoczesnej realizacji planowanych zadań biznesowych pokazuje na duże możliwości poprawy efektywności działania Banku w najbliższej przyszłości. Za najistotniejsze zadania w planie średniookresowym Bank uznaje osiągniecie 6,5% udziału w rynku usług finansowych, zwiększenie do ponad 10% udziału w rynku Klientów zamożnych i rynku małych przedsiębiorstw oraz osiągniecie wskaźnika zwrotu na kapitale (ROE) powyżej 20% oraz wskaźnika koszty/przychody poniżej 60%.

Zysk netto Banku wynoszący 183,9 mln zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Banku Millennium SA, Akcjonariusze zdecydowali w całości przeznaczyć na fundusz ogólnego ryzyka.

Akcjonariusze udzielili też absolutorium Radzie i Zarządowi Banku z wykonania obowiązków za ostatni rok obrotowy oraz zatwierdzili zmiany w Statucie Banku.

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej Banku Akcjonariusze dokonali wyboru nowej Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. Do Rady Nadzorczej Banku wybrani zostali: Christopher de Beck, Maciej Bednarkiewicz, Marek Belka, Jorge Manuel Jardim Goncalves, Andrzej Koźmiński, Ryszard Pospieszyński, Marek Rocki, Zbigniew Sobolewski i Gijsbert Johannes Swalef.

Na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 6 marca 2003 roku Rada Nadzorcza Banku Millennium SA, w związku z upływem kadencji, wybrała na trzyletnia kadencję Zarząd Banku w składzie: Bogusław Kott, Prezes Zarządu, Francisco de Lacerda,  Wiceprezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu: Fernando Bicho, Julianna Boniuk, Wojciech Haase, Anna Rapacka, Pedro Alvares Ribeiro, Jerzy Zdrzałka.