Informacje prasowe


17.08.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Zrównoważone inwestowanie w Millennium TFI

Spółka Millennium TFI dołączyła do grona pionierów polskiego rynku inwestycji ESG i oferuje Subfundusze oparte na kryteriach zrównoważonego rozwoju ESG. Oferowanie produktów promujących aspekty ESG to jeden z kluczowych elementów strategii Millennium 2024, konsekwentnie realizowanej przez Grupę Banku Millennium w Polsce.

- W Europie i na świecie inwestorzy coraz chętniej opierają swoje decyzje inwestycyjne na kryteriach zrównoważonego rozwoju. Obserwujemy, że ten trend dynamicznie rośnie w ostatnich latach – szczególnie w Europie. Przyczyniają się do tego przede wszystkim wyzwania, przed którymi stoi nasz świat i społeczeństwo, a także idące za tym regulacje prawne. W Grupie Banku Millennium stoimy na stanowisku, że sektor prywatny, a szczególnie firmy zarządzające aktywami finansowymi są zobowiązane do integracji czynników ESG w procesach doboru aktywów do portfeli inwestycyjnych. To jeden z filarów naszej strategii biznesowej na najbliższe lata. W ten sposób pośrednio przyczyniamy się do zmian na lepsze. Jednocześnie wierzymy, że w dłuższej perspektywie uwzględnianie czynników społecznych, środowiskowych i dotyczących zarządzania będzie miało wpływ na wyniki finansowe firm i koszt pozyskania przez nie kapitału – mówi Krzysztof Kamiński, członek zarządu Millennium TFI.

Millennium TFI przekształciło trzy Subfundusze wydzielone w ramach Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zgodnie z wymaganiami artykułu 8 Rozporządzenia SFDR*. Promują one aspekty środowiskowe, społeczne oraz przestrzegania ładu korporacyjnego (jako tzw. light green products) poprzez uwzględnianie ich w kryteriach doboru lokat oraz w stosowanych ograniczeniach inwestycyjnych. Klienci, którzy swoimi decyzjami inwestycyjnymi chcą wspierać zrównoważony rozwój, mogą wybierać produkty z oferty Millennium TFI.

- Rolą i ambicją spółki Millennium TFI jako odpowiedzialnej firmy zarządzającej funduszami inwestycyjnymi jest wzrost wartości aktywów przy uwzględnieniu nie tylko czynników ekonomicznych, ale także wspierania zrównoważonego rozwoju i transformacji naszych klientów. Dlatego bardzo ważne jest dla nas umożliwianie im inwestowania w papiery promujące aspekty środowiskowe i społeczne. Tym samym dołączamy do grona pionierów rynku inwestycji ESG w Polsce – dodaje Krzysztof Kamiński.

Subfundusze spełniające kryteria ESG dostępne są zarówno w placówkach Banku Millennium, jak i za pośrednictwem kanałów elektronicznych – bankowości internetowej Millenet oraz aplikacji mobilnej banku. Klienci mogą wybierać spośród trzech Subfunduszy, skonstruowanych w formule funduszu funduszy:

  • Subfundusz Plan Spokojny - inwestujący w przeważającym stopniu w globalne instrumenty dłużne.
  • Subfundusz Plan Wyważony - inwestujący w zrównoważonym stopniu w globalne instrumenty dłużne i udziałowe.
  • Subfundusz Plan Aktywny - inwestujący w przeważającym stopniu w globalne instrumenty udziałowe.

W ramach oferty powyższychSubfunduszy kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju (ESG) oceniane są jako ryzyko dla wartości inwestycji. Emitenci, których strategia zbudowana jest w oparciu o dobre praktyki z obszaru ESG mogą być traktowani jako podmioty o obniżonym poziomie ryzyka inwestycyjnego, a tym samym o zwiększonej atrakcyjności inwestycyjnej. Ryzyko inwestycyjne jest oceniane w ramach wewnętrznego systemu „ESG Risk Rating” i uwzględnia ratingi ESG publikowane przez niezależne agencje i analityków, raporty emitentów z zakresu stosowanych zasad ESG, rodzaj branży, w której działa emitent i inne ogólnie dostępne informacje, które mogą stanowić źródło dla oceny emitenta w zakresie ESG.

Każdy z wyżej wymienionych Subfunduszy inwestuje min. 30% aktywów w inne „zielone” fundusze inwestycyjne spełniające kryteria Rozporzadzenia SFDR. Wprowadzone zostały także dodatkowe limity ograniczające udział funduszy (instrumentów) o niskich ratingach ESG lub nie posiadających takich ratingów, a także ograniczenia dla emitentów nie stosujących dobrych praktyk.

Zmiany w ofercie produktowej Millennium TFI są kluczowym elementem przyjętej strategii Grupy Banku Millennium. W zakresie ESG bank rozwija i promuje działalność odpowiadającą na wyzwania środowiskowe i społeczne. Skupia się również na realizacji projektów zmierzających do przekierowania strumienia kapitału w stronę zrównoważonych inwestycji i podmiotów zrównoważonych środowiskowo.

Millennium TFI S.A. jest nowoczesną firmą inwestycyjną, której celem jest dostarczenie klientom atrakcyjnych i skutecznych rozwiązań inwestycyjnych. Spółka monitoruje rynki finansowe w celu poszukiwania rozwiązań będących atrakcyjną formą lokowania aktywów. Fundamentem działalności Millennium TFI S.A. jest przestrzeganie standardów etyki i biznesu oraz profesjonalne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów. Millennium TFI S.A. wraz z Bankiem Millennium należy do grupy Millennium BCP działającej na rynkach międzynarodowych.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Sustainable Finance Disclosure Regulation – dalej „SFDR”)