Informacje prasowe


01.12.2010

Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Bankiem Millennium S.A. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)

W dniu 1 grudnia 2010 r. zawarta została umowa pomiędzy Bankiem Millennium S.A. oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), w sprawie zaciągnięcia przez Bank średnioterminowej pożyczki opiewającej na kwotę 35 mln EUR, w ramach wdrażanego aktualnie w Polsce przez EBRD projektu PolSEFF (Poland Sustainable Energy Financing Facility).

Środki pozyskane w ramach pożyczki przeznaczone zostaną na finansowanie przez Bank projektów Klientów sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zmniejszających zużycie energii lub rozwój energii odnawialnej, obejmujących m.in. inwestycje komercyjne zmniejszające zużycie energii, inwestycje podnoszące efektywność energetyczną budynków komercyjnych lub rozwiązania z wykorzystaniem energii odnawialnej dla budynków komercyjnych (produkcyjnych i administracyjnych) oraz produkcję energii odnawialnej na małą skalę.
Finansowanie inwestycji, o których mowa wyżej wsparte będzie pomocą techniczną udzielaną klientom sektora MŚP, jak również grantem na rzecz firm realizujących te projekty, finansowanym ze środków Unii Europejskiej.
Oprocentowanie pożyczki oparte jest na zmiennej stawce EURIBOR, powiększonej o uzgodnioną w umowie marżę. Ostateczna spłata pożyczki przez Bank nastąpi w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy. Uruchomienie środków w ramach pożyczki nastąpi po spełnieniu przez Bank jako pożyczkobiorcę techniczno-prawnych warunków określonych w umowie (tzw. „Conditions Precedent").