Informacje prasowe


02.01.2003

Zakończenie subskrypcji serii A1 obligacji

BIG Bank GDAŃSKI S.A. przekazuje informacje o wynikach subskrypcji obligacji serii A1 Banku emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Banku na okaziciela.

Zapisy na obligacje trwały od 9 do 20 grudnia 2003 r.
Subskrypcją było objęte 5 500 000 (słownie pięć milionów  pięćset tysięcy) obligacji serii A1
 
W ramach subskrypcji złożono ważne zapisy na 3.410.050 (słownie: trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy pięćdziesiąt) Obligacji Serii A1, w tym:

  1. w Transzy Małych Inwestorów na 600.820 (słownie: sześćset tysięcy osiemset dwadzieścia )  sztuk Obligacji Serii A1;
  2. w Transzy Dużych Inwestorów na 849.250 (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk Obligacji Serii A1;
  3. w Transzy Kierowanej na 1.959.980 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) sztuk Obligacji Serii A1.

 
W dniu 30 grudnia 2002 roku Zarząd Banku przydzielił obligacje serii A1 wszystkim którzy złożyli na nie ważne zapisy .
 
W ramach subskrypcji Obligacje Serii A1 przydzielono 6.216 (słownie: sześć tysięcy dwieście szesnaście) osobom, w tym:

  1. w Transzy Małych Inwestorów 3.764 osobom;
  2. w Transzy Dużych Inwestorów 1.354  osobom;
  3. w Transzy Kierowanej 1.098  osobom.

 
Wartość przeprowadzonej subskrypcji Obligacji Serii A1 wyniosła 324.326.021,15 zł  (słownie: trzysta dwadzieścia cztery miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych 15 groszy) liczona wg Cen Zakupu Obligacji Serii A1.
 
Aktualnie, w dniach 24 grudnia 2002 - 10 stycznia 2003 trwa subskrypcja serii A2 obligacjii o wartości 130 mln zł . Obligacje dostępne są w oddziałach Millennium i Millennium PRESTIGE BIG Banku GDAŃSKIEGO.