Informacje prasowe


20.04.2012

WZA Banku Millennium: zysk za rok 2011 pozostał w spółce.

W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium. Akcjonariusze reprezentujący 75,2% kapitału Banku, po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w minionym roku obrotowym przedstawionymi przez Pana Bogusława Kotta, Prezesa Zarządu Banku, rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdania finansowe Banku i Grupy Kapitałowej za rok 2011 oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2011.

Akcjonariusze udzielili członkom Zarządu Banku oraz członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
Zgodnie z rekomendacją Zarządu Banku i wspierającą ją opinią Rady Nadzorczej, akcjonariusze zdecydowali, iż cały zysk netto Banku  za rok 2011 wynoszący 415,3 mln zł zostaje przekazany na kapitał rezerwowy. Dzięki tej decyzji współczynnik wypłacalności Grupy Banku Millennium wzrośnie do 14,2% a współczynnik kapitału podstawowego grupy (Core Tier 1) do 12,3%.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło, że Rada Nadzorcza Banku, nowej trzyletniej kadencji (2012-2014) składać się będzie z co najmniej 11 członków i wybrało w jej skład: Pana Nuno Manuela da Silva Amado, Pana Macieja Bednarkiewicza, Pana Miguela de Campos Pereira Braganca, Pana Luisa Coutinho, Panią Marię da Conceicao Mota Coares de Oliveira Calle Lucas, Pana Marka Furtka, Pana Bogusława Kotta, Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, Pana Andrzeja Koźmińskiego, Pana Marka Rockiego, Pana Dariusza Rosatiego, Pana Rui Manuela da Silva Teixeira. Powołanie w skład RN Banku Pana Bogusława Kotta nastąpiło pod warunkiem złożenia przez niego rezygnacji ze stanowiska Prezesa Zarządu Banku, jednak nie wcześniej niż 1 lipca 2013 roku.
Akcjonariusze serdecznie podziękowali Panu Ryszardowi Pospieszyńskiemu, jednemu z założycieli Banku i przez 23 lata sekretarzowi i wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, za pracę na rzecz Banku Millennium i rozwoju całego polskiego systemu bankowego.
W dniu 20.04.2012 roku, na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji, zebrała się Rada Nadzorcza Banku, która ukonstytuowała się powołując na funkcję Przewodniczącego RN Pana Macieja Bednarkiewicza, na funkcję Wiceprzewodniczącego RN Pana Nuno Manuel da Silva Amado zaś na funkcję Sekretarza RN Pana Marka Furtka. W trakcie tego samego posiedzenia Rada Nadzorcza Banku ustaliła, że Zarząd Banku Millennium w nowej kadencji będzie liczył 8 osób i powołała w jego skład: Pana Bogusława Kotta na funkcję Prezesa Zarządu, Pana Joao Bras Jorge na funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu, Pana Fernando Bicho na funkcję Wiceprezesa Zarządu, Pana Artura Klimczaka na funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz na Członków Zarządu Panią Juliannę Boniuk-Gorzelańczyk, Panią Marię Jose Campos, Pana Wojciecha Haase, Pana Andrzeja Glińskiego.