Informacje prasowe


10.04.2014

WZA Banku Millennium: 50% skonsolidowanego zysku netto za rok 2013 na dywidendę

W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zgromadzenie Banku Millennium.

Akcjonariusze reprezentujący 84,3% kapitału Banku zapoznali się z informacjami dotyczącymi działalności Banku Millennium i Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku obrotowym 2013 zawartymi w sprawozdaniach finansowych. Przedstawił je Pan Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku i obejmowały one informacje o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium w poszczególnych obszarach biznesowych oraz informacje dotyczące zarządzania ryzykiem, płynnością i kosztami oraz realizacji średnioterminowej strategii Banku na lata 2013-15. 

Więcej informacji o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2013 znaleźć można w Raporcie Rocznym  na  stronach internetowych pod adresem: Raporty finansowe

Akcjonariusze zatwierdzili sprawozdania finansowe Banku Millennium i Grupy Kapitałowej Banku Millennium za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2013.

Akcjonariusze udzielili członkom Zarządu Banku oraz członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Rekordowy, wynoszący 497 mln zysk wypracowany przez Bank Millennium w roku 2013 (zysk skonsolidowany wyniósł 536 mln zł) oraz silna pozycja kapitałowa Banku wyrażona przez wysokie wskaźniki: kapitału podstawowego (Core Tier 1) na poziomie 12,7% (13,4% na poziomie skonsolidowanym) i całkowity współczynnik wypłacalności (CAR), który wyniósł 13,6% (14,5% na poziomie skonsolidowanym) sprawiły, że powstały warunki do wypłaty dywidendy z zysku za rok 2013 zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Stąd Zarządu Banku zarekomendował, a Akcjonariusze podjęli decyzje o wypłacie kwoty 266,9 mln zł, czyli 50% skonsolidowanego zysku netto za rok 2013 (i 53,7% zysku Banku) tytułem dywidendy. Pozostała część zysku została przeznaczona na kapitał rezerwowy.

Dywidenda na 1 akcję wynosi 0,22 zł brutto. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 7 maja 2014 roku, a dniem wypłaty dywidendy 21 maja 2014 r.

Akcjonariusze dokonali też zmian w Statucie Banku dostosowując jego zapisy do zmienionych przepisów prawa.

Pan Luis Coutinho, Członek Zarządu Banco Comercial Portugues, w imieniu wszystkich Akcjonariuszy podziękował Panu Bogusławowi Kottowi za wszystko, co w trakcie swojej 24-letniej pracy jako Prezes Zarządu Banku Millennium, zrobił dla rozwoju Banku oraz dla jego Akcjonariuszy.