Informacje prasowe


22.10.2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

W dniu 22 października 2001 roku odbyło się w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. Celem Zgromadzenia, w którym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 208.571.171 akcji (49 % kapitału akcyjnego Banku), było podjecie decyzji umożliwiających wzmocnienie kapitałowe Banku.

BIG Bank GDAŃSKI S.A. jest w trakcie realizacji szerokiego programu restrukturyzacji. Jego celem jest osiągnięcie pozycji jednego z wiodących w kraju banków we wszystkich kluczowych segmentach rynku usług finansowych.
 
Podstawą realizowanego programu jest nowa segmentacja klientów, w oparciu o którą zreorganizowano dotychczasową sieć oddziałów Banku i utworzono wyspecjalizowane linie biznesowe: "Millennium Prestige" dla zamożnych klientów indywidualnych, "Millennium" dla średnio zamożnych klientów indywidualnych, "Millennium Biznes" dla małych przedsiębiorstw, "Regionalne Centra Współpracy z Klientami BBG S.A." dla średnich przedsiębiorstw i centralną jednostkę do obsługi klientów strategicznych. Adresują one swoją ofertę poprzez własne sieci sprzedaży do poszczególnych segmentów rynku.
 
Jednocześnie trwają prace nad zmianą funkcji jednostek wsparcia i zaplecza. Celem tych zmian jest centralizacja funkcji oceny ryzyka kredytowego, centralizacja funkcji operacyjnych (back office) oraz rozbudowa możliwości systemu informatycznego stanowiącą wstęp do implementacji jednolitej dla całego Banku platformy operacyjnej ICBS. Bank nadal realizuje też rozpoczęty wcześniej program rozbudowy sieci placówek detalicznych "Millennium" (aktualnie działa 230 z 400 planowanych) oraz rozpoczął współpracę z Grupą PZU w zakresie usług bancassurance.
Fakt prowadzenia równolegle z bieżącą działalnością projektu restrukturyzacyjnego oraz konieczność ponoszenia związanych z nim poważnych nakładów inwestycyjnych, a także realizacji projektów strategicznych takich jak inwestycja w akcje PZU S.A. czy utworzenie OFE {ego}, wydatki na które w latach 1998-2000 wyniosły 1 890 mln zł, sprawiły, że po dokonaniu stosownych analiz, Bank uznał, iż skuteczna realizacja kolejnych etapów programów o strategicznym znaczeniu dla przyszłości Banku wymaga wzmocnienia jego bazy kapitałowej.
Decyzja ta zbiegła się w czasie ze zmianą przez Bank polityki tworzenia rezerw, a szczególnie wprowadzenia wyceny portfela zabezpieczeń w oparciu o koncepcję "wartości godziwej".
 
Akcjonariusze, po wysłuchaniu prezentacji przedstawionej przez Pana Bogusława Kotta, Prezesa Zarządu BBG SA, podjęli decyzje o wzmocnieniu kapitałowym Banku poprzez:
  • podwyższenie kapitału zakładowego Banku o kwotę 424.590.872 złote poprzez emisję z prawem poboru 424.590.872 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1 złoty każda. Cenę emisyjną jednej akcji ustalono na 1,8 złotego, a prawo poboru określone zostanie według stanu na 9 listopada 2001 roku,
  • zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej (poprzez emisję obligacji) o wartości od 200 do 300 mln złotych na okres 10 lat.
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację makroekonomiczną oraz perspektywy jej zmiany Akcjonariusze zaakceptowali propozycję Zarządu Banku i utworzyli specjalny "Fundusz Rozwoju i Ryzyka". Składają się na niego obecne kapitały rezerwowe Banku i część jego kapitału zapasowego o łącznej szacunkowej kwocie 740 mln złotych. Fundusz, wykorzystanie którego odbywać się będzie w oparciu o regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą Banku, przeznaczony zostanie na sfinansowanie kolejnych etapów programu restrukturyzacji Banku - ich szacunkowy koszt w roku 2001 wynosi 325,5 mln zł, a w roku 2002 - 120 mln zł - oraz odpisy na ryzyka.
Po realizacji pożyczki podporządkowanej i emisji akcji serii K fundusze własne Banku na koniec roku 2001 wyniosą 1.429 mln złotych, współczynnik wypłacalności wynosił będzie 10,4%, a wielkość współczynnika fundusze własne/aktywa 5,7%. W perspektywie średnioterminowej (rok 2005) zakłada się wysokość współczynnika ROE na poziomie 18-20%, a współczynnika C/I (koszty /przychody) na poniżej 60%.
Ponadto akcjonariusze dokonali niezbędnych zmian w statucie BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A.