Informacje prasowe


22.04.2010

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium

W dniu 22 kwietnia 2010 roku odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium SA. Akcjonariusze reprezentujący 1.213.116.777 akcji (82,9% kapitału akcyjnego), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Banku Millennium i Grupy Banku Millennium oraz wysłuchaniu informacji z tym związanych przedstawionych przez Pana Bogusława Kotta, Prezesa Zarządu Banku, rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdania finansowe Banku Millennium i Grupy Banku Millennium za rok obrotowy 2009.

Na działalność Grupy Banku Millennium w roku 2009 w zasadniczy sposób wpłynęło spowolnienie gospodarcze będące efektem światowego kryzysu gospodarczego. Przedstawiony w lutym 2009 roku program „Millennium 2010", zawierający nową średnioterminową strategię działania na lata 2009-10, stanowił odpowiedź Banku na wyzwania zmienionej rzeczywistości gospodarczej. Skuteczna realizacja tego programu, w ramach którego Bank skoncentrował się na współpracy z Klientami, uprościł strukturę organizacyjną, zredukował koszty działania i wdrożył konserwatywną politykę zarządzania ryzykiem, stworzyła warunki do powrotu na ścieżkę rozwoju.
Podane po zakończeniu III kwartału 2009 roku nowe cele biznesowe Banku do roku 2012 zakładają, że Bank stanie się po ich realizacji jednym z pięciu największych banków uniwersalnych w kraju o poziomie zyskowności porównywalnej z wynikami banków jego grupy rówieśniczej.
Ten ambitny program wspiera sprawnie przeprowadzone podwyższenie kapitału (emisja akcji serii L z prawem poboru), w wyniku którego Bank pozyskał ponad 1 mld zł. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój akcji kredytowej w segmencie korporacyjnym i detalicznym oraz inwestycje związane z rozbudową platformy informatycznej.
Umiejętność dostosowania się do kryzysowych warunków ekonomicznych i efektywne przeprowadzenie trudnego programu zmian pokazuje, że Bank jest zdeterminowany, by osiągnąć założone cele.
Cały zysk netto Banku Millennium wypracowany w roku 2009 wynoszący 84,1 mln zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Banku, Akcjonariusze postanowili przeznaczyć na kapitał rezerwowy wzmacniając tym samym bazę kapitałową Banku.
Akcjonariusze udzielili absolutorium Członkom Zarządu Banku i Członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
Akcjonariusze zdecydowali też o dokonaniu zmian w Statucie Banku dostosowując jego zapisy do regulacji zawartych w znowelizowanej ustawie Kodeks spółek handlowych, które weszły w życie 3.08.2009 roku. W konsekwencji zmian dokonanych w statucie Akcjonariusze przegłosowali też zmiany zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku.

Wojciech S. Kaczorowski
Rzecznik prasowy