Informacje prasowe


04.04.2001

Umowa w sprawie PZU

Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. informuje, że: W dniu 3 kwietnia 2001 r. BIG Bank GDAŃSKI S.A., BIG BG Inwestycje S.A. oraz EUREKO B.V. zawarły ze Skarbem Państwa Umowę Dodatkową do Umowy Sprzedaży Akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. ("PZU") z dnia 5 listopada 1999 r.

Na mocy zawartej Umowy strony zobowiązały się w szczególności do zakończenia wszelkich sporów, w tym wycofania wszystkich wniosków i pozwów złożonych w związku z Umową Sprzedaży Akcji PZU oraz uchwałami podjętymi przez walne zgromadzenie PZU, uzgodniły zasady powoływania członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu PZU oraz jego spółek zależnych jak również potwierdziły gotowość kontynuowania działań zmierzających do realizacji kolejnej fazy prywatyzacji PZU polegającej na udostępnieniu akcji PZU w drodze oferty publicznej do końca bieżącego roku. W ofercie publicznej EUREKO B.V. będzie miało prawo objęcia pakietu 21% akcji PZU S.A.