Informacje prasowe


20.04.2001

Umowa w sprawie PTE

BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2001 roku zawarł z BRE Bank S.A. umowę o połączeniu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. z Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym Skarbiec- Emerytura.

Połączenie odbędzie się w trybie art. 492 & 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych a spółką przejmującą jest PTE Skarbiec- Emerytura. Transakcja uwarunkowana jest od uzyskania zgody Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE)
 
Parytet wymiany akcji ustalony został w oparciu o wartość aktywów netto OFE Skarbiec- Emerytura i OFE {ego} na dzień 31 grudnia 2000 roku. Po połączeniu Towarzystw udział BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. w kapitale akcyjnym i głosach na WZA PTE Skarbiec-Emerytura wyniesie 38,61%, a BRE Banku S.A. 61,39%.
 
Podpisana umowa zobowiązała też strony do zawarcia umowy sprzedaży przez BIG Bank GDAŃSKI S.A. na rzecz BRE Banku S.A. wszystkich akcji w PTE Skarbiec- Emerytura, jakie w wyniku połączenia zostaną wydane BIG Bankowi GDAŃSKIEMU S.A.
Cena sprzedaży tych akcji będzie nie niższa niż 320.000.000 zł i nie wyższa niż 370.000.000 zł. Cena zostanie określona w miesiąc od daty ogłoszenia decyzji UNFE zezwalającej na połączenie Towarzystw dokonanego zgodnie z art. 70, ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Maksymalna wysokość ceny może ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania PTE BIG BG na kapitał przed rejestracją połączenia Towarzystw. Zapłata ceny nastąpi po uzyskaniu zezwolenia UNFE oraz wszystkich innych zezwoleń wymaganych do nabycia powyższych akcji.
W dniu 20 kwietnia 2001 roku BRE Bank S.A. zapłaci BIG BG S.A. 10.000.000 zł tytułem zaliczki na poczet ceny.
 
Zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami BIG Bank GDAŃSKI S.A., biorąc pod uwagę pozycję rynkową Otwartego Funduszu Emerytalnego {ego} posiadając 240 tys. członków i aktywa netto w wysokości 147, 3 mln zł (dane na 31 grudzień 2000), uznał iż nie osiągnął on wielkości umożliwiającej dalszy samodzielny rozwój.
Połączenie obu Towarzystw, w efekcie którego powstanie fundusz zajmujący szósta pozycję na rynku, będzie korzystne także dla członków OFE {ego}, którzy - uwzględniając dotychczasowa politykę prowizji - mogą spodziewać się obniżenia prowizji od składki członkowskiej.

 
Wojciech S. Kaczorowski
Dyrektor Departamentu PR