Informacje prasowe


28.04.2023

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Udany początek roku w Banku Millennium – kolejny kwartał z dodatnim wynikiem netto i mocną pozycją kapitałową

W 1 kwartale 2023 roku skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium, już w drugim kwartale z rzędu był dodatni i wyniósł +252 mln zł. Po wyłączeniu wszystkich pozycji nadzwyczajnych (kosztów związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych, korekcie o wynik sprzedaży 80% udziałów w spółce zależnej Millennium Financial Services i hipotetyczny podatek bankowy), Grupa zaraportowałaby zysk netto w wysokości 609 mln zł. Wskaźniki kapitałowe - TCR 14,1% oraz T1 11,0% - nieco niższe niż w 4 kwartale 2022 roku, pozostały znacząco powyżej wymaganych poziomów minimalnych.

- 1 kwartał 2023 roku zakończyliśmy bardzo dobrymi wynikami biznesowymi. Mimo wysokiego poziomu rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, osiągnęliśmy dodatni wynik w wysokości 252 mln zł netto. Jest to bardzo dobra wiadomość - powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

- Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym półroczu osiągniemy strategiczny cel 3 milionów klientów indywidualnych. W pierwszych trzech miesiącach roku liczba aktywnych klientów osiągnęła poziom 2,923 mln (+36 tys. kw./kw.), 89% z nich korzystało z bankowości internetowej, a 80% to użytkownicy mobilni. 1 kwartał był również rekordowy w segmencie klientów Biznes: otworzyliśmy ponad 10 tys. kont (28% wzrostu kw./kw.), z czego blisko 2/3 rachunków (m.in. dzięki nowej usłudze zakładania firmy wraz z kontem w bankowości elektronicznej) założono online. Ponadprzeciętna była również dynamika kredytów dla małych firm - ponad 85% wzrostu r/r – z czego ponad 90% zostało zabezpieczonych gwarancją de minimis BGK. W bankowości korporacyjnej priorytetem pozostawało efektywne wykorzystanie kapitału oraz poprawa efektywności ekspozycji kredytowych. Ważnym krokiem w kierunku poprawy doświadczeń klientów były prace nad wdrożeniem zupełnie nowej aplikacji mobilnej dla biznesu, która zostanie uruchomiona już za kilka tygodni.

Nadal przywiązywaliśmy dużą wagę do redukcji portfela walutowych kredytów hipotecznych i pozostawaliśmy bardzo aktywni i otwarci na indywidualnie negocjowane polubowne rozwiązania z kredytobiorcami frankowymi. Liczba dobrowolnych ugód w 1 kwartale wyniosła 806, a od początku 2020 roku, kiedy proces został uruchomiony na dużą skalę, blisko 18 600 ugód. W wyniku negocjacji, ostatecznych wyroków oraz innych naturalnych czynników, w 1 kwartale b.r. liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się o niemal 1 200 (do 36 782) - dodał Joao Bras Jorge.

Następujące wydarzenia 1 kwartału 2023 roku są naszym zdaniem szczególnie warte podkreślenia:

  • wynik z odsetek skorygowany o koszt wakacji kredytowych wzrósł o 1% kw/kw pomimo niższej liczby dni kalendarzowych w okresie i powoli spadających rynkowych stop procentowych; wzrost był głównie efektem większego i bardziej dochodowego portfela dłużnych papierów wartościowych oraz zmieniającej się struktury portfela kredytowego; wzrost r/r pozostał na solidnym 31% ale dalej spowalniał;
  • kwartalna marża odsetkowa (NIM) nieco się zawęziła się do 458 p.b. z 463 p.b. w 4kw22 głównie z powodu wyższego kosztu depozytów (częściowo efekt rosnącego udziału depozytów terminowych w depozytach ogółem); marża na aktywach dalej się poprawiała choć w wolniejszym tempie;
  • efektywność kosztowa pozostawała wysoka w wyniku połączenia stałego wzrostu ucyfrowienia naszego biznesu, jak również relacji z klientami i silnej odpowiedzi kosztowej na presje przychodowe; liczba pracowników pozostawała stabilna (liczba aktywnych pracowników wzrosła o 95, tj. 2% od 1kw22), optymalizacja sieci dystrybucji była kontynuowana (liczba oddziałów własnych spadła o 37 jednostki, tj. 9% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy) i była komplementarna w stosunku do rosnącego udziału usług cyfrowych (klienci cyfrowi: 2,6 mln, wzrost o 11% r/r, aktywni użytkownicy bankowości mobilnej: 2,3 mln, wzrost o 16% r/r);
  • portfel kredytowy nieco się zmniejszył (kredyty netto/brutto -4% r/r i odpowiednio -2%/-1% kw/kw) ze zmniejszającym się portfelem walutowych kredytów hipotecznych będącym główną przyczyną spadku (portfel kredytowy bez walutowych hipotek nie zmienił się w żadnej kategorii); portfel kredytów hipotecznych w walutach obcych dalej szybko się kurczył (-38% r/r, -19% kw/kw w wartościach raportowanych) w wyniku zmian kursów walut, spłat, tworzenia rezerw na ryzyko prawne (zgodnie z MSSF9 rezerwy na ryzyko prawne księguje się jako pomniejszenie wartości brutto zasądzonych kredytów) oraz dobrowolnych ugód z kredytobiorcami; w rezultacie udział całego portfela walutowych kredytów hipotecznych w kredytach brutto ogółem zmniejszył się do 7,3% (kredyty udzielone przez BM: 6,6%) z 11,3% (11,5%) w tym samym okresie ubiegłego roku; niehipoteczne kredyty detaliczne nieznacznie wzrosły o 1% kw/kw oraz 2% r/r, częściowo dzięki poprawie produkcji kredytów gotówkowych (1kw23: 1,5 mld zł, +35% r/r);
  • jakość portfela kredytowego pozostawała stabilna a niska sprzedaż nowych kredytów oraz kurczący się portfel kredytowy były głównymi powodami wzrostu wskaźnika NPL (4,74% z 4,45% na koniec roku 2022); wskaźnik NPL w segmencie detalicznym nieco się zwiększył do poziomu 5.1% z powodu połączenia niewielkiego wzrostu nominału kredytów w tzw. 3 koszyku ze spadkiem wartości całego portfela; w segmencie przedsiębiorstw wskaźnik NPL wzrósł to 3.4% z 3.1% na koniec roku 2022; pokrycie kredytów niepracujących rezerwami nieco spadło (68% z niemal 70% na koniec 2022r.); koszt ryzyka pozostał umiarkowany (63 p.b. w por. z 45 p.b. w 4kw22 oraz 44 p.b. w całym 2022 r.) przy braku wpływów ze sprzedaż portfela kredytów niepracujących;
  • depozyty klientów wzrosły w kwartale o 3% z depozytami detalicznymi rosnącymi o 2% kw/kw i depozytami korporacyjnymi o 5%; struktura depozytów dalej stopniowo się zmieniała z udziałem depozytów terminowych na poziomie 36% na koniec marca br. w porównaniu z 33% na koniec roku 2022 oraz 18% na koniec 2021 r.); płynność Banku pozostawała na bardzo komfortowym poziomie ze wskaźnikiem K/D zmniejszającym się do poziomu 75%;
  • wskaźniki kapitałowe nieco się obniżyły się w kwartale (skonsolidowany TCR: 14,1%/T1: 11,0% w porównaniu z odpowiednio 14,4%/11,3% na koniec roku 2022) ale pozostawały istotnie powyżej wymaganych minimalnych poziomów; spadek funduszy własnych był głównym powodem obniżenia się wskaźników (częściowo zneutralizowany niższym poziomem aktywów ważonych ryzykiem – RWA); było to głównie efektem zmniejszenia wpływu rozwiązań przejściowych związanych z wdrożeniem MSSF9, zaprzestania stosowania czasowego traktowania niezrealizowanych zysków i strat na papierach wartościowych wycenianych według wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody (art. 468 CRR) (w dużym stopniu zneutralizowany przez wyższą wartość rynkową portfela papierów dłużnych) oraz kombinacją innych czynników włączając niższy poziom kapitału T2.

Wyniki Grupy są dostępne również pod adresem: Relacje inwestorskie - O Banku - Bank Millenniumotwiera się w nowej karcie