Informacje prasowe


28.03.2014

Udana emisja obligacji własnych Banku Millennium

Banku Millennium S.A. informuje, iż w dniu 28 marca 2014 r. Bank Millennium S.A. ("Bank"), wyemitował 500.000 sztuk 3-letnich Obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda.

Obligacje zostały wyemitowane w trybie oferty niepublicznej i są niezabezpieczone. Emisja spotkała się z dużym zainteresowaniem rynku. Wszystkie Obligacje na łączną kwotę 500.000.000 PLN zostały objęte przez ponad dwudziestu inwestorów.

Termin wykupu obligacji przypada w dniu 28 marca 2017 roku. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 1,40% w skali roku. Odsetki wypłacane będą co sześć miesięcy.

Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie.

Obligacje zostały wyemitowane przez Bank w ramach aktualnie realizowanego Drugiego Programu Emisji Obligacji, zainicjowanego w roku 2012 o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 2.000.000.000 PLN (lub równowartości tej kwoty w EUR, USD, CHF), o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 63/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku.

Wartość wyemitowanych Obligacji stanowi 9,3% kapitałów własnych Grupy Banku Millennium S.A. według stanu na koniec 2013 r.