Informacje prasowe


09.12.2005

Sprzedaż wierzytelności Mostostal Zabrze Holding S.A.

Bank Millennium S.A. w Warszawie działając na podstawie Ustawy z dnia 03.02.1993r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 18, poz. 82) zaprasza zainteresowanych do rokowań w sprawie nabycia wymagalnych wierzytelności Banku wobec niżej wymienionego dłużnika: Mostostal Zabrze Holding S.A. ul. Wolności 191, 41-800 Zabrze

Ww. wierzytelność  wynika z tytułu zrealizowanej  gwarancji CR/6605/DOKS/19/02 i według stanu na dzień 30.11.2005r. (włącznie) stan zadłużenia wynosił ogółem: 6.276.544,75 zł, w tym:
- 4.018.313,99 zł - kapitał;
- 1.998.117,76 zł – odsetki;
-             22,00 zł – koszty wezwań;
-      50.091,00 zł – koszty komornicze;
-    110.000,00 zł – koszty sądowe;
-    100.000,00 zł – pozostałe koszty sądowe i operacyjne;
wraz z dalszymi odsetkami naliczonymi od dnia 01.12.2005r. do dnia zapłaty i ewentualne dalsze koszty i opłaty.
 
Zabezpieczenie spłaty wierzytelności stanowi m.in.:

1. hipoteka kaucyjna do kwoty 5.250.000,00 zł na nieruchomości położonej w Zabrzu, ul. Wolności 191-201, o powierzchni 5.184 m2, mapa 4, działki: 795/58, 1582/60, 1562/59 w użytkowaniu wieczystym Mostostal Zabrze Holding S.A. w Zabrzu oraz własność budynku  (biurowy) stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr 7775;
2. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 
Zgłoszenie zamiaru nabycia wierzytelności (ofertę) należy składać pisemnie w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, w zamkniętych kopertach na adres:
 
Bank Millennium S.A. w Warszawie
Departament Zagrożonych Należności Gospodarczych
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
 
z dopiskiem „Oferta do rokowań - MZH".
 
Oferta powinna zawierać:

  • nazwę firmy wraz z dokładnym adresem, aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz NIP i REGON lub imię i nazwisko oraz numer PESEL w przypadku  osób fizycznych,
  • warunki nabycia, w tym proponowaną cenę oraz sposób jej zapłaty i ewentualne jej zabezpieczenie

Ponadto oferent powinien załączyć oświadczenie, iż nie jest  podmiotem związanym z dłużnikiem stosunkiem zależności lub dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).
Bank zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferentów do rokowań (których pisemnie powiadomi o terminie i miejscu podjęcia rokowań), prawo do nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez podania przyczyn, prawo do odstąpienia od procesu, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu w każdym czasie i bez podania przyczyn.