Informacje prasowe


06.09.2002

Sprostowanie wiadomości z dziennika "Rzeczpospolita"

Na podstawie art.81 ust.1 p.2 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż w dniu 2002-08-29 przesłał do redakcji dziennika "Rzeczpospolita" w Warszawie sprostowanie wiadomości nieprawdziwych i nieścisłych, które znalazły się w tekście "Manewry księgowe" ("Rzeczpospolita" nr 201 z dnia 2002-08-29). W związku z faktem, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania sprostowania, jak przewiduje to art.32.1 Prawa prasowego, redakcja nie opublikowała sprostowania ani nie przekazała bankowi żadnego oficjalnego stanowiska w tej sprawie, BIG Bank GDAŃSKI S.A. podaje poniżej do wiadomości publicznej jego treść.

BIG Bank GDAŃSKI S.A. w pełni szanując prawo mediów do wyrażania własnych opinii pragnie zwrócić uwagę, iż instytucja sprostowania została stworzona, by zapewnić instytucjom, których interes został naruszony w wyniku publikacji informacji nieprawdziwych lub nieścisłych, ochronę prawną. Fakt respektowania przez media prawa do sprostowania pozostaje naszym zdaniem jednym z zasadniczych elementów zawodowej rzetelności mediów oraz przejrzystości ich intencji.
Poniżej podajemy treść sprostowania:

Warszawa 2002-08-29
Szanowny Pan
Maciej Łukasiewicz
Redaktor Naczelny
"Rzeczpospolita"

Szanowny Panie Redaktorze,
Na podstawie art. 31 p. 1 i 2 Prawa prasowego BIG Bank GDAŃSKI S.A. zwraca się z prośbą o sprostowanie wiadomości nieprawdziwych i nieścisłych, które znalazły się w tekście autorstwa Waldemara Grzegorczyka "Manewry księgowe" ("Rzeczpospolita" nr 201 z dn. 29.08. 2002 r.):

1. Nieprawdziwa jest informacja jakoby "w roku finansowym spółka wykazała 45 mln zł zysku, podczas gdy w rzeczywistości poniosła 800 mln straty". Sprawozdanie finansowe Banku na dzień 31.12.2001 roku rzetelnie oddaje wynik Banku, który wynosi 44,7 mln zł.. Zastrzeżenie audytora dotyczące przyjętej przez Bank metody tworzenia rezerw na kredyty i koszty dotyczy kwestii metodologicznych i nie neguje prawdziwości danych przedstawionych w sprawozdaniu. Na marginesie - podana przez autora kwota 800 mln jest błędna - polecamy lekturę całego raportu a nie tylko opinii audytora.

2. Nieprawdziwe jest stwierdzenie jakoby Bank "przerabiał stratę na zysk". Bank dokonał restrukturyzacji rezerw i pewnej grupy kosztów i nie ma to nic wspólnego z działaniami znanymi w USA jako "kreatywna księgowość". Bank działał zgodnie z prawem i w oparciu o zgodę akcjonariuszy wyrażoną podczas Walnego Zgromadzenia. Różnica pomiędzy oszustwami spółek amerykańskich a tą sytuacją jest aż nadto oczywista.

3. Nieprawdziwe jest stwierdzenie iż przedstawiona przez autora sytuacja "utrudnia inwestorom ocenę sytuacji finansowej Banku". Bank sukcesywnie, za pomocą komunikatów bieżących, informacji prasowych i podczas konferencji prasowych informował opinię publiczna o swoich działaniach. W spotkaniach tych uczestniczyli też dziennikarze "Rzeczpospolitej". Raporty finansowe Banku, w których opisano stosowane przez Bank zasady księgowości, zostały przedstawione KPWIG, GPW w Warszawie, Narodowemu Bankowi Polskiemu, analitykom polskim i międzynarodowym, agencjom ratingowym, dziennikarzom, akcjonariuszom i klientom Banku (wspomniane przez autora ogłoszenia zawierające też opinię audytorów wywieszone są w oddziałach Banku). Bank ma podstawy przypuszczać, iż zrozumieli oni w pełni przekazane im informacje. Stąd Bank nie widzi powodu (jak sugeruje autor), by raz jeszcze wyjaśniać sprawy, które zostały już wielokrotnie wyjaśnione. Dlaczego autor tekstu pozostaje jedynym, który nie chce ich przyjąć do wiadomości, pozostaje dla nas tajemnicą.

Z poważaniem
Wojciech S. Kaczorowski
Rzecznik prasowy
BIG Banku GDAŃSKIEGO SA