Informacje prasowe


25.05.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Sąd oddalił powództwo grupy kredytobiorców frankowych

Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo grupy kredytobiorców przeciwko Bankowi Millennium S.A. o ustalenie odpowiedzialności Banku z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w związku z umowami o kredyt hipoteczny indeksowany do franka szwajcarskiego. W pozwie grupowym członkowie grupy nie dochodzili zapłaty konkretnych kwot. Liczba umów kredytowych objęta tym postępowaniem wynosi ponad 3,2 tys. Powództwo zostało wytoczone w 2014 roku przez grupę kredytobiorców reprezentowaną przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie. Zdaniem członków grupy, umowy o kredyt hipoteczny indeksowany do franka szwajcarskiego zawierały tzw. klauzule abuzywne. Członkowie grupy domagali się w związku z tym uznania, że zawarte przez nich umowy należy traktować tak, jak gdyby kredyt był udzielony w złotych, bez indeksacji do franka szwajcarskiego, ale jednoczenie był oprocentowany według stopy procentowej LIBOR, jak dla kredytów indeksowanych.

We wczorajszym postanowieniu Sąd skorygował również listę członków grupy objętych postępowaniem grupowym.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, bez udziału publiczności. Wyrok nie jest prawomocny i strony mogą wnieść od niego apelację.

Wczorajsze rozstrzygnięcie jest zgodne ze stanowiskiem Banku, który od początku procesu wskazywał na niezasadność roszczeń tej grupy frankowiczów. Niezależnie od tego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniem frankowiczów, Bank oferował i w dalszym ciągu oferuje kredytobiorcom frankowym, w tym pozostającym w sporach sądowych z Bankiem (indywidualnych i grupowych), możliwość zawarcia porozumienia o wcześniejszej spłacie lub przewalutowaniu kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego na negocjowanych warunkach. Dobrą ilustracją tych działań jest liczba zawartych porozumień z kredytobiorcami objętymi pozwem grupowym, która wynosi na dzień dzisiejszy 293, tj. 9% łącznej liczby umów o kredyt hipoteczny objętych pozwem.

Jednocześnie, Bank pozostaje otwarty wobec swoich klientów mając na celu osiągnięcie polubownych porozumień (m.in. zamiana na kredyty hipoteczne w złotych, przedpłaty, wcześniejsza całkowita spłata łącznie „dobrowolne ugody”) uzgodnionymi na negocjowanych warunkach z kredytobiorcami z walutowymi kredytami hipotecznymi. W efekcie tych negocjacji oraz pozostałych naturalnych czynników, liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się od początku bieżącego roku do końca marca 2022 r. o prawie 2,700 (w całym roku 2021: prawie 10,300 umów, 2020: prawie 3,600 umów) w porównaniu do ponad 47,600 aktywnych umów kredytowych na koniec 2021 r. Podobnie jak w ostatnich kwartałach, spadek liczby aktywnych umów walutowych kredytów hipotecznych był większy niż napływ nowych indywidualnych pozwów sądowych przeciwko Bankowi.