Informacje prasowe


08.04.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Raport online Grupy Banku Millennium za rok 2021 już dostępny

Grupa Banku Millennium opublikowała raport online z działalności finansowej i ESG za rok 2021.

Raport ESG za 2021 rok, który jest szesnastym rocznym raportem niefinansowym Grupy Banku Millennium, szczegółowo prezentuje zaangażowanie Banku i Grupy na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego (z ang. ESG – Environmental, Social, Governance) w odniesieniu do głównych grup interesariuszy. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są od wielu lat integralną częścią strategii biznesowej Grupy Banku Millennium. Obszar ESG został także ujęty w nowej strategii na lata 2022-2024, ogłoszonej w grudniu 2021 roku.

Przygotowanie Raportu ESG Banku Millennium i Grupy Banku Millennium za 2021 rok poprzedziło szeroko zakrojone badanie oczekiwań interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie tematów, które powinny zostać przedstawione w raporcie. W raporcie opisane są m.in.:

  • Polityka środowiskowa Grupy Banku Millennium i prowadzone przez Grupę działania proekologiczne, w tym na rzecz redukcji własnych emisji gazów cieplarnianych i ograniczania zużycia zasobów, rozwój przyjaznej środowisku infrastruktury czy realizowane edukacyjne akcje ekologiczne;
  • Jakość i standardy obsługi klientów, zasady informowania o produktach i usługach, rozwój innowacyjnych produktów i usług wspierających ideę bankowości bez barier, rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa;
  • Grupa Banku Millennium jako miejsce pracy, zasady zatrudnienia i rozwoju pracowników;
  • Relacje z otoczeniem społecznym Grupy, komunikacja z interesariuszami, programy edukacji finansowej, zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnych, wolontariat pracowniczy i mecenat kultury;
  • Stosowane zasady ładu korporacyjnego – m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem, standardów etycznych i praw człowieka, relacji z otoczeniem rynkowym i polityki podatkowej, a także w zakresie bezpieczeństwa korporacyjnego, w tym m.in. bezpieczeństwa informacji i transakcji, ochrony danych osobowych czy systemu kontroli wewnętrznej.

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie zagadnień ESG dla działalności Grupy Banku Millennium, Bank powołał Komitet Zrównoważonego Rozwoju oraz Biuro Zrównoważonego Rozwoju. W skład Komitetu wchodzą wszyscy Członkowie Zarządu Banku oraz przedstawiciele jednostek wykonujących zadania związane ze zrównoważonym rozwojem w Banku i Grupie. Biuro Zrównoważonego Rozwoju jest nadzorowane bezpośrednio przez Prezesa Zarządu Banku. Celem Biura jest koordynacja procesu wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w Banku i Grupie, w tym m.in. opracowywanie regulacji wewnętrznych dotyczących kwestii ESG, koordynacja prac związanych z operacjonalizacją, wdrażaniem i monitorowaniem realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, zapewnienie identyfikacji ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi w działalności Banku czy współpraca z interesariuszami w kwestiach dotyczących zrównoważonego rozwoju.

- Jako odpowiedzialny i przyjazny bank chcemy pozytywnie wpływać na nasze otoczenie społeczne, gospodarcze i na środowisko naturalne, zapewniać pełną dostępność naszych usług, a dzięki wielu innowacyjnym rozwiązaniom realnie ułatwiać codzienne życie klientów i aktywnie wspierać rozwój przedsiębiorstw. Grupa Banku Millennium pracuje obecnie nad inicjatywami w zakresie zrównoważonego rozwoju przedstawionymi w strategii biznesowej na lata 2022-24, dotyczącymi m.in. finansowania zrównoważonych projektów oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych – mówi Magdalena Trzynadlowska, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju w Banku Millennium.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Banku Millennium za rok 2021 został opublikowany 21 lutego 2022 roku. Raport w wersji online, opublikowanej 7 kwietnia 2022 roku, dostępny jest pod adresem: https://raportroczny.bankmillennium.pl/2021/pl