Informacje prasowe


30.10.2020

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Program Inwestycyjny Millennium dostępny online

Bank Millennium udostępnił w bankowości elektronicznej Program Inwestycyjny Millennium, umożliwiający inwestowanie zarówno na lokalnym, jak i na międzynarodowych rynkach kapitałowych, przygotowany z myślą o różnych stylach i preferencjach inwestycyjnych klientów. Program dostępny jest zarówno z poziomu serwisu internetowego, jak i aplikacji mobilnej, a jego uruchomienie i obsługa są bardzo proste, intuicyjne i maksymalnie przyjazne dla klientów, również tych, którzy nigdy wcześniej nie inwestowali. Teraz klient może też wypełnić w aplikacji mobilnej ankietę inwestycyjną, konieczną do skorzystania z produktów inwestycyjnych.

Uruchomienie i korzystanie z programu wymaga jedynie kilku prostych kroków. Klient może poznać program przed otwarciem, wypełnić lub zaktualizować online ankietę inwestycyjną (teraz również w aplikacji mobilnej) oraz podpisać umowę ramową z bankiem (to konieczne, aby skorzystać z oferty). Następnie klient może wybrać jeden z dostępnych planów inwestycyjnych. Wszystkie formalności związane z założeniem programu załatwia online. Dodatkowo może łatwo utworzyć zlecenie stałe, by regularnie dokonywać wpłat, założyć kilka programów i nadać im swoje nazwy.

-Poszerzamy możliwości dla klientów szukających nowych sposobów na inwestowanie swoich oszczędności. Program Inwestycyjny Millennium to nasz pierwszy produkt inwestycyjny dostępny w bankowości mobilnej. Zgodnie z naszymi standardami zaprojektowaliśmy proces tak, by był przyjazny dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób, które dopiero zaczynają inwestować, a jest ich coraz więcej. Możliwość otwarcia i obsługi programu m.in. w aplikacji mobilnej, ustawienia stałego zlecenia, a przy tym intuicyjny proces i przejrzysta konstrukcja programu, to najwygodniejsze dla klienta rozwiązanie, ułatwiające wejście i poruszanie się po świecie inwestycji. To kolejny proces, do tej pory dostępny wyłącznie w oddziale, który przenieśliśmy do naszej oferty dostępnej online - mówi Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.

- W dobie niskich stóp procentowych klienci coraz częściej sięgają po produkty inwestycyjne. Chcemy im to maksymalnie ułatwić w bankowości elektronicznej. Program Inwestycyjny Millennium to rozwiązanie zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących inwestorów. Każdy może zdecydować, jak często i ile będzie inwestował w ramach wybranej przez siebie strategii, nie wychodząc z domu - mówi Robert Chorzępa, Kierujący Wydziałem Produktów i Procesów Inwestycyjnych w Banku Millennium.

W ramach Programu klient może się zdecydować na jeden z trzech gotowych planów modelowych, opartych na funduszach inwestycyjnych Millennium TFI, które różnią się od siebie poziomem ryzyka i wysokością potencjalnych zysków. Minimalna kwota potrzebna do rozpoczęcia inwestowania to 200 zł, klient nie ponosi opłat za otwarcie, wpłaty i prowadzenie Programu. Środki ulokowane w Programie są dostępne dla klienta w dowolnym momencie i w dowolnej kwocie, nie jest konieczne określenie czasu trwania inwestycji. Szczegółowe zasady działania Programu i informacja o opłatach znajdują się na stronie www.bankmillennium.pl

Klienci mogą wybierać spośród trzech strategii inwestycyjnych:

- Plan Stabilny - stworzony z myślą o osobach, które chcą osiągnąć potencjalne zyski nieco wyższe niż na standardowej lokacie, przy zachowaniu stosunkowo niskiego ryzyka. Do planu zostały wybrane subfundusze, inwestujące głównie w dłużne papiery wartościowe (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne). Subfundusze w Planie Stabilnym charakteryzują się najniższym poziomem ryzyka inwestycyjnego.

- Plan Umiarkowany - stworzony z myślą o osobach, które w dłuższym terminie oczekują potencjalnego systematycznego wzrostu wartości inwestycji i akceptują wyższe ryzyko niż w Planie Stabilnym. Do planu zostały wybrane subfundusze inwestujące w dłużne papiery wartościowe (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne), akcje dużych i mniejszych spółek oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Subfundusze w Planie Umiarkowanym charakteryzują się zróżnicowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego.

- Plan Dynamiczny - stworzony z myślą o osobach, które w dłuższym terminie oczekują potencjalnie wysokich wyników inwestycji i akceptują znaczne wahania wartości inwestycji. Do planu zostały wybrane subfundusze inwestujące w akcje dużych i mniejszych spółek oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Subfundusze w Planie Dynamicznym charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka.

Dostępne w planach subfundusze Millennium TFI lokują swoje aktywa w instrumenty rynków kapitałowych, takie jak akcje polskich i globalnych spółek czy obligacje skarbowe lub korporacyjne. Odpowiednie ich połączenie w ramach planów zaspokaja pełne spektrum potrzeb pod względem oczekiwanej potencjalnej stopy zwrotu i akceptowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego oraz zapewnia możliwość dywersyfikacji poprzez inwestycje na różnych rynkach.

Więcej informacji na stronie: https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci-i-inwestycje/program-inwestycyjny-millennium


NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materialne mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII), a nie zawartego w niniejszym materialne opisu.

Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, przedstawionym w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.”, dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny.

Przed dokonaniem inwestycji należy dokładnie zapoznać się z informacjami o funduszach, w tym danymi finansowymi i opisem czynników ryzyka, które są zawarte w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII), dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI SA oraz na stronie internetowej www.bankmillennium.pl.

Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów lub produktów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa.

Środki zainwestowane w Program Inwestycyjny Millennium nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016.