Informacje prasowe


05.01.2001

Połączenie BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. z BIG BANK SA

BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż w dniu 5 stycznia 2001 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy dokonał wykreślenia BIG BANK Spółka Akcyjna z prowadzonego przez ten sąd rejestru handlowego, na skutek połączenia BIG Banku GDAŃSKIEGO SA z BIG BANK Spółka Akcyjna w oparciu o uchwały Walnych Zgromadzeń obu banków odpowiednio z dnia 1 sierpnia 2000 r. oraz 10 sierpnia 2000 r.

Zgodnie z powołanymi uchwałami połączenie nastąpiło w trybie art.463 pkt 1 kodeksu handlowego tj. poprzez przeniesienie całego majątku BIG BANK Spółka Akcyjna, jako banku przejmowanego, na BIG Bank GDAŃSKI S.A., jako bank przejmujący, w zamian za akcje BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A., które zostaną wydane przez BIG Bank GDAŃSKI S.A. akcjonariuszom BIG BANK Spółka Akcyjna. Połączenie nastąpiło według bilansów sporządzonych na 30.06.2000 r.
Z uwagi na to, iż BIG Bank GDAŃSKI S.A. miał ok.99% udziału w kapitale BIG BANKU Spółka Akcyjna połączenie nastąpiło bez podwyższenia kapitału akcyjnego zgodnie z przepisem art. 464 par. 3 Kodeksu handlowego. Zgodnie z przyjętym w uchwałach fuzyjnych parytetem wymiany za każdą akcję BIG BANKU Spółka Akcyjna zostanie przyznanych 2 akcje BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. wyznaczy termin rozpoczęcia wydawania akcjonariuszom BIG BANK Spółka Akcyjna akcji BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A., o czym akcjonariusze BIG BANK Spółka Akcyjna zostaną powiadomieni korespondencyjnie oraz przy pomocy ogłoszenia publicznego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, z chwilą dokonania wykreślenia BIG BANKU Spółka Akcyjna, BIG Bank GDAŃSKI S.A. wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki BIG BANK Spółka Akcyjna.