Informacje prasowe


05.08.2005

Ogłoszenie o zbyciu wierzytelności Banku

Bank Millennium S.A. w Warszawie działając na podstawie Ustawy z dnia 03.02.1993r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 18, poz. 82) zaprasza zainteresowanych do rokowań w sprawie nabycia wierzytelności Banku wobec niżej wymienionego dłużnika

BUKOR S.A.
ul. Jagiellońska 67B/1
70-382 Szczecin

 
Stan zadłużenia na dzień 30.06.2005r. (włącznie) wynosił ogółem: 4.969.331,51 zł, w tym:
- 4.235.438,39 zł - należność główna (kapitał);
-     100.044,57 zł – odsetki umowne;
-     632.817,63 zł – odsetki za zwłokę (karne);
-         1.030,92 zł – opłata BFG;
wraz z dalszymi odsetkami naliczonymi od dnia 01.07.2005r. do dnia zapłaty i ewentualne dalsze koszty i opłaty.
 
Zabezpieczenie stanowi m.in.:
  1. hipoteka zwykła w kwocie 1.554.985 CHF oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 319.288 CHF (na zabezpieczenie odsetek od kredytu), na rzecz Banku na nieruchomości położonej w Nowym Świecie na terenie gminy Sulechów i obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów pod numerem 121/11 o powierzchni 09,91.50 ha, stanowiącą własność BUKOR S.A., na której zlokalizowane jest składowisko odpadów, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą Kw. 9972;
  2. poręczenia cywilne osób fizycznych,
  3. zastaw rejestrowy na akcjach BUKOR S.A. stanowiących własność osób fizycznych;
  4. weksle własne in blanco BUKOR S.A.
  5. cesje wierzytelności od kontrahentów BUKOR S.A.
 
Zgłoszenie zamiaru nabycia wierzytelności (ofertę) należy składać w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia w zamkniętych kopertach na adres:
 
Bank Millennium S.A. w Warszawie
Departament Zagrożonych Należności Gospodarczych
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

 
z dopiskiem „Oferta do rokowań BUKOR".
 
Oferta powinna zawierać: nazwę firmy wraz z dokładnym adresem, aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz NIP i REGON lub imię i nazwisko oraz numer PESEL w przypadku  osób fizycznych.
Ponadto oferent powinien załączyć oświadczenie, iż nie jest  podmiotem związanym z dłużnikiem stosunkiem zależności lub dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 21.09.1997r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. nr 118, poz. 754).
Bank zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferentów do rokowań, których pisemnie powiadomi o terminie i miejscu podjęcia rokowań.