Informacje prasowe


10.03.2004

Oferta dla firm zainteresowanych przetargami w Iraku

Bank Millennium rozszerza ofertę skierowaną do firm zainteresowanych udziałem w przetargach związanych z odbudową Iraku. Bank Millennium w międzynarodowym konsorcjum banków odpowiedzialnych za organizację i obsługę transakcji Banku Handlowego Iraku.

Bank Millennium rozszerzył działania realizowane we współpracy z Bankiem Handlowym Iraku (TBI - Trade Bank of Iraq) i bankami międzynarodowego konsorcjum nim zarządzającym -
o obsługę bankową gwarancji związanych z realizacją kontraktów na dostawy towarów i usług do Iraku.
 
Tak więc oferta konsorcjum związana z eksportem do Iraku, zawiera obecnie również pełną obsługę gwarancji bankowych, wymaganych między innymi jako warunek przystąpienia do realizacji kontraktów lub udziału w przetargach, organizowanych w ramach projektów powojennej odbudowy tego kraju. Do podstawowych rodzajów gwarancji wystawianych na rzecz strony irackiej przez Bank Millennium (na zlecenie firm polskich i zagranicznych) należą:

  • gwarancje dobrego wykonania kontraktu (performance bonds)
  • gwarancje wadialne (bid bonds)
  • gwarancje zwrotu zaliczki (advance payment guarantees)

Obsługa gwarancji w obrocie z Irakiem, stanowi bardzo ważne uzupełnienie dotychczasowych zadań konsorcjum, wynikających z treści umów zawartych z rządem tego kraju oraz Bankiem Handlowym Iraku (TBI) i obejmujących między innymi:

  • otwieranie przez banki konsorcjum (na zlecenie TBI) akredytyw importowych na rzecz zagranicznych dostawców towarów i usług do Iraku
  • awizowanie beneficjentom (zagranicznym eksporterom) ich treści i warunków
  • dokonywanie czynności związanych z przyjmowaniem, weryfikacją i potwierdzaniem zgodności dokumentów handlowych przedkładanych w przez beneficjentów z warunkami kontraktów
  • dokonywanie w imieniu Trade Bank of Iraq zapłaty za dostarczone do Iraku towary i usługi

Do początku marca br. Bank Millennium, działając jako członek konsorcjum, zapewnił obsługę finansową ponad 30 kontraktów eksportowych, realizowanych w Iraku przez firmy m.in. z Niemiec, Francji, Włoch, Danii, Austrii, Holandii, Belgii, Słowacji, Rosji, Szwajcarii, Grecji i Turcji. Zamawiającymi i kontrahentami tych firm po stronie irackiej są przede wszystkim ministerstwa, w których gestii leży organizacja poszczególnych dostaw (w tym ministerstwa: zdrowia, budownictwa i mieszkalnictwa, przemysłu i wydobycia, ropy naftowej, elektryczności).
 
Wśród firm, które pozyskały w ostatnich tygodniach istotne zamówienia w Iraku jest już kilka polskich przedsiębiorstw. Co najmniej kilkadziesiąt innych uczestniczy lub przygotowuje się do udziału w organizowanych na miejscu przetargach. Należy się spodziewać, że zapewnienie przez Bank Millennium możliwości przedłożenia wymaganych w tych przetargach gwarancji bankowych będzie miało dla tych firm bardzo istotne znaczenie.

_________________________________
Trade Bank of Iraq (z siedzibą w Bagdadzie) - rozpoczął działalność operacyjną w grudniu 2003 roku. Jego kapitał wynosi 100 mln USD i w całości należy do rządu irackiego. Podstawowym zadaniem TBI jest obsługa transakcji handlu zagranicznego, w tym zwłaszcza dokonywanie rozliczeń przetargów importowych, organizowanych przez irackie ministerstwa i jednostki sektora publicznego. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy działalności TBI zapewnił (we współpracy z konsorcjum) obsługę bankową blisko 140 przetargów rozstrzygniętych w tym okresie w Iraku. Organizację i działalność TBI wspiera międzynarodowe konsorcjum banków, które w ub. roku wygrało przetarg i podpisało stosowne umowy w tym zakresie z władzami Iraku. Członkami konsorcjum (Operating Consortium) są: JPMorgan Chase Bank (pełniący funkcję jego koordynatora), Australia & New Zealand Banking Group, Bank Millennium SA, National Bank of Kuwait oraz Standard Chartered Bank.