Informacje prasowe


30.01.2017

Nowy Program Inwestycyjny Przyszłość+ w Banku Millennium

Bank Millennium oraz Millennium TFI wprowadziły do oferty nowy plan regularnego oszczędzania Program Inwestycyjny Przyszłość +. Klienci korzystający z programu nie zapłacą prowizji za jego otwarcie i prowadzenie, nie poniosą też kosztów nabycia jednostek uczestnictwa.

Program Inwestycyjny Przyszłość + Millennium TFI to propozycja dla każdego, kto chce regularnie oszczędzać nawet niewielkie kwoty oraz inwestować zgromadzone środki na krajowych, europejskich i globalnych rynkach kapitałowych. Program oparty jest o jednostki uczestnictwa sześciu subfunduszy w ramach funduszu parasolowego Millennium SFIO, przy czym środki muszą być podzielone na co najmniej dwa subfundusze. Klienci nie ponoszą kosztów otwarcia i prowadzenia programu, nie płacą też za nabycie jednostek uczestnictwa. Strategia inwestycyjna może być zmieniana dowolną ilość razy bez opłat za zmianę alokacji środków.

- Wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów, którzy chcą zadbać o przyszłość swoją i dzieci, o ich przyszłe potrzeby związane np. z edukacją czy kupnem mieszkania. Przekonujemy, że najlepsze efekty przynosi oszczędzanie długoterminowe, a ogromny wpływ na wysokość zgromadzonego kapitału ma czas i systematyczność oszczędzania. Dlatego tak ważne jest inwestowanie nawet niewielkich kwot, ale w długim okresie czasu. Plusem naszego programu jest elastyczny dostęp do pieniędzy - część środków można wypłacić w dogodnym momencie, bez konieczności zamykania rachunku.  – mówi Tomasz Misiak, Dyrektor Marketingu Bankowości Detalicznej w Banku Millennium.

Warunki prowadzenia Programu Przyszłość + są bardzo elastyczne. Czas trwania programu jest ustalany indywidualnie, w przedziale od 5 do 18 lat. Minimalna suma rocznych wpłat to jedynie 1200 zł z zastrzeżeniem, że pojedyncza wpłata nie może być niższa niż 100 zł. Klient nie deklaruje częstotliwości wpłat, ustala je indywidulanie w zależności od potrzeb i możliwości finansowych. Jeżeli chce wypłacić część środków, pierwsze umorzenie jednostek do wysokości 10% wartości zainwestowanych aktywów w ciągu pierwszych pięciu lat jest bezpłatne, opłaty za kolejne umorzenia w tym okresie to 1% wartości umarzanych jednostek. Po pięciu latach opłaty za umorzenia nie są pobierane.

Więcej informacji o programie oraz ryzykach związanych z inwestowaniem na stronie internetowej banku www.bankmillennium.pl oraz  Millennium TFI www.millenniumtfi.pl.

 

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
strona: 2/2

Opis ryzyk związanych z inwestowaniem w poszczególne Subfundusze Millennium SFIO dostępne w ramach Programu Inwestycyjnego Przyszłość+ zawarty jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Prospekcie Informacyjnym Millennium SFIO. Warunki uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Przyszłość+, w tym informacje na temat opłat z nim związanych zawarte są w Regulaminie Programu Inwestycyjnego Przyszłość+. W/w dokumenty są dostępne w placówkach Banku Millennium, na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl i Towarzystwa Millennium TFI S.A. www.millenniumtfi.pl.

Inwestycja w fundusze inwestycyjne nie jest objęta systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 r.