Informacje prasowe


03.09.2010

Nowe produkty strukturyzowane w ofercie Prestige Banku Millennium

Bank Millennium rozpoczął emisję nowych produktów strukturyzowanych - Bankowych Papierów Wartościowych Atrakcyjny WIG20 I i Stabilny Złoty I.

Atrakcyjny WIG20 I to trzyletni produkt strukturyzowany denominowany w PLN, którego rentowność uzależniona jest od kształtowania się wartości indeksu WIG20. Produkt skierowany jest do klientów poszukujących inwestycji, która może wygenerować atrakcyjne stopy zwrotu w średnim terminie, gwarantując przy tym pełną ochronę kapitału w dacie zapadalności. Konstrukcja produktu pozwala zarabiać zarówno na wzrostach, jak i na spadkach indeksu, umożliwiając inwestorom wygenerowanie pozytywnych stóp zwrotu w przypadku kontynuacji wzrostów, jak i nagłej przeceny rynku.
Możliwe są 3 scenariusze inwestycyjne:

 1. Pierwszy scenariusz zakłada, iż produkt może wygenerować atrakcyjny zysk w przypadku, gdy wartość indeksu WIG20 w czasie trwania inwestycji nie wzrośnie lub nie spadnie o więcej niż 40% od poziomu zaobserwowanego w dacie ustalenia wartości początkowej. W takim przypadku, stopa zwrotu to wartość bezwzględna różnicy pomiędzy wartością indeksu w dacie ustalenia wartości końcowej, a wartością indeksu w dacie ustalenia wartości początkowej. Maksymalny możliwy zysk to prawie 40%.
 2. Drugi scenariusz zakłada, że w przypadku bardzo dużego wzrostu, bądź spadku indeksu (+/- 50% od wartości początkowej) zaobserwowanego w dacie ustalenia wartości końcowej, klient otrzyma atrakcyjny kupon w wysokości 20%.
 3. Trzeci możliwy scenariusz to brak spełnienia się założeń inwestycyjnych przedstawionych w jednym z powyższych scenariuszy. W takim przypadku klient otrzyma 100% zainwestowanego kapitału w dniu zapadalności.

Najważniejsze informacje o produkcie strukturyzowanym Atrakcyjny WIG20 I:

 • Emitent: Bank Millennium SA
 • Okres subskrypcji: 2 września - 24 września 2010 r.
 • Okres inwestycji: 3 lata
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Minimalna kwota: 25 000 PLN
 • Gwarancja kapitału w dacie wykupu: 100%

Stabilny Złoty I to jednoroczny produkt strukturyzowany denominowany w PLN, którego rentowność uzależniona jest 
od kształtowania się kursu pary walutowej EUR/PLN. Produkt może wygenerować 9% roczny kupon, który zostanie naliczony pod warunkiem, że kurs średni NBP pary walutowej EUR/PLN w dacie ustalenia wartości końcowej znajdzie się w zdefiniowanym przedziale. W przypadku, gdy kurs średni NBP dla pary walutowej EUR/PLN w dacie finalnej obserwacji znajdzie się poza określonym przedziałem, nie dochodzi do wygenerowania kuponu, a klient otrzymuje zwrot 100% zainwestowanego kapitału. Produkt skierowany jest do inwestorów poszukujących inwestycji na rynku walutowym, która może wygenerować atrakcyjną roczną stopę zwrotu, gwarantując przy tym ochronę kapitału w dacie zapadalności na poziomie 100%.
Najważniejsze informacje o produkcie strukturyzowanym Stabilny Złoty I:

 • Emitent: Bank Millennium SA
 • Okres subskrypcji: 2 września - 24 września 2010 r.
 • Okres inwestycji: 1 rok
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Minimalna kwota: 25 000 PLN
 • Gwarancja kapitału w dacie wykupu: 100%